LJEKARNE SRCE-LJEKARNE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, objavljuju

JAVNI POZIV

Za prijam u radni odnos -mjera pripravništvo

1. Farmaceutski tehničar/ka- broj izvršitelja 4 (četiri)-pripravnika
Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo
– odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta
farmaceutski tehničar
– Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod), bez obzira na staž osiguranja, a koje se prvi puta zapošljavaju radi obavljanja poslova u zanimanju za koje su se školovale.

Uz prijavu na ovaj poziv potrebno je obvezno priložiti:
1. životopis
2. presliku svjedodžbe
3. presliku domovnice
4. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe
5. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

Ovaj javni poziv će se objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ljekarni srce.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog javnog poziva na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ljekarne srce zadržavaju pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva provesti provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom ili pisanom provjerom znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice www.ljekarne-srce.hr.

Za osobe koje budu odabrane Hrvatski Ljekarne srce podnijet će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za financiranje programa pripravništva.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se osobni ili putem pošte na adresu: Ljekarne srce, L.Jagera 24., 31 000 Osijek, s naznakom „ prijava na radno mjesto farmaceutski tehničar-pripravnik “

Ravnatelj

Zlatko Pandžić,dipl.oec.