Tijela Upravljanja

UPRAVNO VIJEĆE

 • Zlatko Hosu, dipl. iur. – predsjednik, predstavnik osnivača

 • Željka Vrebac, dipl. ing. – predstavnik osnivača

 • Mirko Pongrac, dipl. krim. – predstavnik osnivača

 • Šandor Horvat, mag. pharm. – predstavnik Stručnog vijeća

 • Zdenka Preradović, mag. pharm. – predstavnik Radničkog vijeća

STRUČNO VIJEĆE

 • Katarina Štern Kasa, mag.pharm. – predsjednik
 • Doc.dr.sc. Suzana Ćavar, mag.pharm. spec.analit.toksikologije – član
 • Šandor Horvat, mag.pharm. – član
 • Marika Ćebo, mag. pharm.  – član
 • Petra Garaj Pirić, mag.pharm. – član

O Tijelima Upravljanja

Nadležnost obavljanja poslova tijela Ljekarne Osječko-baranjske županije regulirana je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o ustanovama i Statutom.

Tijela Ljekarne Osječko-baranjske županije su:

 • UPRAVNO VIJEĆE

 • RAVNATELJ LJEKARNE

 • STRUČNO VIJEĆE

 • STRUČNI KOLEGIJ

 • ETIČKO POVJERENSTVO

 • POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

Upravno vijeće upravlja Ljekarnama i nadzire rad uprave.
Upravno vijeće ima 5(pet) članova, a čine ga predstavnici :
– osnivača 3 člana, (predsjednika i dva člana)
– 2 člana radnika Ljekarni

Upravno vijeće Ljekarne Osječko-baranjske županije:
– donosi statut uz suglasnost osnivača,
– donosi druge opće akte,
– donosi program rada i razvoja,
– nadzire izvršenje programa rada i razvoja zdravstvene ustanove,
– donosi financijski plan i završni račun,
– analizira financijsko poslovanje zdravstvene ustanove najmanje jedanput mjesečno,
– u slučaju gubitka u poslovanju zdravstvene ustanove bez odgađanja obavještava osnivača,
– predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti,
– donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika,
– raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
– obavlja i druge statutom propisane poslove.

Ravnatelja zdravstvene ustanove imenuje i razrješuje upravno vijeće.
Mandat ravnatelja traje četiri godine. Po isteku mandata ista osoba može, na temelju natječaja ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Ravnatelj Ljekarne Osječko-baranjske županije:
– predlaže osnove poslovne politike Ljekarni
– predlaže organizaciju, unutrašnje ustrojstvo i sistematizaciju radnih mjesta Ljekarni
– predlaže plan i program rada, te mjere za njihovo provođenje
– zaključuje ugovore o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom
– zaključuje ugovore o poslovnoj i stručnoj suradnji
– zaključuje ugovore u ime Ljekarne Osječko-baranjske županije
– odlučuje o raspoređivanju radnika na druga radna mjesta i druga mjesta rada
– odlučuje o zapošljavanju i otpuštanju radnika
– imenuje i razrješava radnike s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i to voditelje ljekarničkih podružnica, ljekarni i ljekarničkog depoa
– izvršava odluke Upravnog vijeća
– podnosi Upravnom vijeću Ljekarni pisano izvješće o cjelokupnom poslovanju Ljekarni jednom tromjesečno
– donosi odluke o investicijskom i tekućem održavanju, nabavi opreme i osnovnih sredstava do vrijednosti 100.000,00 kn
– koordinira financijsko poslovanje Ljekarni
– organizira stručni rad Ljekarne i koordinira rad ljekarničkih podružnica Ljekarne Osječko-baranjske županije
– pokreće postupak donošenja i usklađivanja općih akata Ljekarni s odredbama odgovarajućih zakona
– nadzire primjenu zakona i općih akata u poslovanju Ljekarni
– provodi postupak i donosi mjere u slučajevima povrede radnih obveza radnika Ljekarni u skladu s odredbama Zakona i općih akata
– izdaje pojedinačne akte iz područja poslovanja Ljekarne Osječko-baranjske županije i iz područja rukovođenja i rada radnika
– odobrava službena putovanja u zemlji i inozemstvu
– obavlja i druge poslove predviđene Zakonom, Statutom ili po ovlaštenju Upravnog vijeća

Stručno vijeće imenuje  ravnatelj i čine ga pet voditelja ljekarničkih podružnica Ljekarne.
Stručno vijeće sastaje se najmanje jedanput u 30 dana.

Stručno vijeće Ljekarne Osječko-baranjske županije:
– raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada ustanove,
– predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti zdravstvene ustanove,
– predlaže stručne temelje za program rada i razvoja zdravstvene ustanove,
– predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u zdravstvenoj ustanovi,
– daje upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti,
– predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe zdravstvene ustanove,
– predlaže upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove,
– skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika ustanove,
– obavlja i druge poslove propisane statutom.

Stručni kolegij Ljekarni je tijelo koje razmatra pitanja iz područja stručnog rada ljekarničke djelatnosti. Čine ga voditelji ljekarničkih podružnica kao i voditelj organizacijske jedinice Zajednički laboratorij.
Stručni kolegij sastaje se po potrebi, na inicijativu stručnog vijeća, na zahtjev članova Stručnog kolegija ili ravnatelja.

Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje ljekarničke djelatnosti na načelima ljekarničke etike i deontologije. Imenuje ga Upravno vijeće Ljekarni.

Etičko povjerenstvo zdravstvene ustanove:
– prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove,
– nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda,
– odobrava znanstvena istraživanja u zdravstvenoj ustanovi,
– odobrava klinička ispitivanja lijekova i nadzire njihovo provođenje,
– nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe,
– rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove.

Povjerenstvo za lijekove je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti u Ljekarni vezanih za primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Imenuje ga Upravno vijeće i čine ga pet članova koji se imenuju iz redova magistara farmacije.
Povjerenstvo za lijekove obavlja poslove u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.