Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11., 64/15. i 112/18 ) i članka 29. Statuta Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije , ravnatelj Ljekarni objavljuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa je sljedeći poslovni prostor u Osijeku s početnom mjesečnom zakupninom:

  • Adresa: Sjenjak 57
  • Površina (m2): 58,07
  • Iznos u kn: 908,00 kn
  • Djelatnost: Trgovačka, obrt

Poslovni prostor iznajmljuje se u viđenom stanju.

Na iznose ugovorenih mjesečnih zakupnina, Ljekarne će obračunavati porez na dodanu vrijednost.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije koje ispunjavaju sve natječajne uvjete.

SADRŽAJ PONUDE

Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivima.

Ponuditelji koji sudjeluju na natječaju su dužni uplatiti jamčevinu u visini 50% početnog mjesečnog iznosa (454,00 kune) zakupnine na IBAN: HR3723400091110022264 model HR68, poziv na broj – OIB ponuditelja.

Pisana ponuda s naznakom poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi, kratkim opisom djelatnosti koju ponuditelj planira obavljati u poslovnom prostoru, sa pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na kojoj treba napisati adresu: “Ljekarne srce, L. Jagera 24 s naznakom “natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvarati”, preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno (na istoj adresi), najkasnije do 7. rujna 2020. godine.

Ponuditelji trebaju na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu, odnosno naziv pravne osobe i adresu sjedišta društva.

Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u kunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude te mora biti jednaka ili viša od početne visine utvrđene u natječaju.

Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan priložiti:
• original ili presliku dokaza da je uplatio jamčevinu,
• presliku osobne iskaznice ili putovnice ukoliko je ponuditelj fizička osoba,
• presliku obrtnice i osobne iskaznice ako je ponuditelj obrtnik,
• presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra ne stariji od 30 dana,
• BON 2 ili SOL-2 za pravne osobe ne stariji od 30 dana,

Osobe koje sukladno odredbama članka 132. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) imaju prednost pri zakupu poslovnog prostora, dužne su uz ponudu priložiti :

• potvrdu izdanu od nadležnog tijela (nadležni upravni odjel Osječko-baranjske županije, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo branitelja) kojom se dokazuje utvrđeni status iz članka 132. navedenog zakona,
• uvjerenje izdano od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 15 dana, kojim se dokazuje da ponuditelj je/nije korisnik mirovine.

ODLUKA O ODABIRU

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (nastavno: Odluka o odabiru) donosi ravnatelj Ljekarni.

Ravnatelj Ljekarni zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu.

Odluka o odabiru će biti dostavljena u pisanom obliku svim ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja.

Na Odluku o odabiru nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana primitka, koji podnosi Upravnom vijeću Ljekarni.

Odluka Upravnog vijeća o prigovoru je konačna.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bez opravdanog razloga ne potpiše ugovor o zakupu poslovnoga prostora, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Jamčevine koje su položili ponuditelji, a čije ponude nisu prihvaćene vratit će se ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru, dok se položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu.

OSIGURANJE

Kao osiguranje plaćanja, prije potpisa ugovora o zakupu, najpovoljniji ponuditelj je obvezan uplatiti novčani depozit u visini trostrukog iznosa ugovorene zakupnine na račun: IBAN: HR3723400091110022264. Na uplaćeni depozit obračunavat će se redovna kamata sve do njegovog iskorištenja.

Osim novčanog depozita, najpovoljniji ponuditelj za poslovni prostor obvezan je prije potpisa ugovora o zakupu, kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine, dostaviti zakupodavcu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi plaćati ugovorenu mjesečnu zakupninu s porezom na dodanu vrijednost unaprijed, najkasnije do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec.

Ljekarne srce