Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine„ broj 100/18. i 125/19.), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine„ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 27. i 28. Statuta Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije te Odluke Upravnog vijeća Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije sa 41. sjednice održane 30. listopada 2020. godine, Upravno vijeće Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije

Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (VSS)
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Ravnatelj se imenuje na mandat u trajanju 4 (četiri) godine.

Uz prijavu na natječaj prilaže se:
1. vlastoručno potpisana prijava na natječaj,
2. životopis,
3. ovjerena preslika diplome o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju,
4. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
5. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
6. dokaz o ispunjavanju uvjeta rada u struci od najmanje 5 godina, (potvrda poslodavca ili drugi dokaz iz kojega je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio ili radi)
7. elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( u izvorniku ili preslici), ne stariji od dana objave ovog natječaja
8. Plan i program rada Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja te s ostalom traženom dokumentacijom podnose se na adresu:

Ljekarne srce – Ljekarne Osječko-baranjske županije, L. Jagera 24, Osijek, s naznakom «za natječaj za imenovanje ravnatelja Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije», u roku od 8 dana od objave natječaja.

Upravno vijeće može poništiti natječaj.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti prilikom zapošljavanja.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati koji su podnijeli uredne i pravovremene prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, obvezni su pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu.

Testiranje se sastoji od strukturiranog razgovora sa Upravnim vijećem Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije u kojemu će kandidati izložiti svoj program rada Ustanove za mandatno razdoblje..

Kandidate će se pisanim putem obavijestiti o datumu, satu i mjestu održavanja razgovora, najmanje tri dana prije održavanja razgovora.

Tijekom provedbe natječaja Ljekarne srce – Ljekarne Osječko-baranjske županije će obrađivati osobne podatke kandidata dostavljene u prijavi, sukladno standardima Uredne (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Osobni podaci kandidata obrađuju se u svrhu provedbe javnog natječaja, na temelju legitimnog interesa da Ljekarne srce – Ljekarne Osječko-baranjske županije kroz natječajni postupak izabere najprikladnijeg kandidata. Osobni podaci biti će zaštićeni od neovlaštenog pristupa.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Upravno vijeće