Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije ravnatelj Ljekarni raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos

• farmaceutski tehničar, 3 izvršitelja, na određeno vrijeme
• mjesto rada: Osječko-baranjska županija (Đakovo,Đurđenovac)

Uvjeti:
1. stručna sprema: SSS / farmaceutski tehničar
2. položen stručni ispit

Uz prijavu na natječaj prilaže se:
1. životopis
2. preslika domovnice
3. preslika svjedodžbe
4. potvrda o položenom stručnom ispitu
5. elektronički zapis o radnom stažu (ne starija od dana objave natječaja)

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja po potrebi, a ovisno o broju prijavljenih kandidata, provest će se testiranje.

O načinu provođenja testiranja te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Ljekarni srce (www.ljekarne-srce.hr) i oglasnoj ploči.

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Ljekarne srce – Ljekarne-Osječko-baranjske županije – Ravnateljstvo, L. Jagera 24, 31000 Osijek.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08).

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati, a dokumentacija će biti vraćena kandidatu.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja sukladno čl. 103. st.3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski -branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposlavanju/403(https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposlavanje /prednost-pri-zaposljavanju/403

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

U svrhu zaštite osobnih podatak dostavljenu dokumentaciju u sklopu prijave na natječaj čuvat ćemo do okončanja natječaja. Nakon tog primljenu dokumentaciju neizabranih kandidata ćemo uništiti na siguran način.

Ljekarne zadržavaju pravo poništiti natječaj.

Ljekarne srce