NATJEČAJ
za prijam u radni odnos

1. Farmaceutski tehničar-2 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme
Mjesto rada: Osijek

Uvjeti:

1. SSS – IV stupanj
2. usmjerenje: farmaceutsko – farmaceutski tehničar
3. jedna godina radnog iskustva u struci
4. položen stručni ispit

Uz prijavu na natječaj prilaže se:
1. zamolba
2. životopis
3. presliku domovnice
4. presliku svjedodžbe o završenoj školi
5. elektronički zapis o radnom stažu
6. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod točkom 3.)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Ljekarne srce, 31 000 Osijek, Lorenza Jägera 24, s naznakom: »Prijava na natječaj-farmaceutski tehničar« u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova (čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova, (Narodne novine br 82/08 i 69/17).
S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja i koji su podnijeli urednu prijavu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provest će testiranje/razgovor. Obavijest o vremenu testiranja/razgovora biti će objavljena na mrežnoj stranici : www.ljekarne-srce.hr

Sukladno obvezi iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17,98/19 i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14,39/18 i 32/20), dužni su se u prijavi pozvati na navedeni članak Zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

U svrhu zaštite osobnih podataka dostavljenu dokumentaciju u sklopu prijave na natječaj čuvat će se do okončanja natječaja. Nakon tog primljenu dokumentaciju neizabranih kandidata će se uništiti na siguran način.

Ljekarne zadržavaju pravo poništiti natječaj.
Ravnatelj

Zlatko Pandžić,dipl.oec