Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije ravnatelj Ljekarni raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos

• farmaceutski tehničar, 4 izvršitelja, na određeno vrijeme
• mjesto rada: Osječko-baranjska županija

Uvjeti:
1. stručna sprema: SSS / farmaceutski tehničar
2. položen stručni ispit

Uz prijavu na natječaj prilaže se:
1. životopis
2. preslika domovnice
3. preslika svjedodžbe
4. potvrda o položenom stručnom ispitu
5. potvrda HZMO-a o radnom stažu (ne starija od dana objave natječaja)

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja po potrebi, a ovisno o broju prijavljenih kandidata, provest će se testiranje.

O načinu provođenja testiranja te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Ljekarni srce (www.ljekarne-srce.hr) i oglasnoj ploči.

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Ljekarne srce – Ljekarne-Osječko-baranjske županije – Ravnateljstvo, L. Jagera 24, 31000 Osijek.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08).

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati, a dokumentacija će biti vraćena kandidatu.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti prilikom zapošljavanja.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Ljekarne zadržavaju pravo poništiti natječaj.

Ljekarne srce

 

www.ljekarne-srce.hr/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-05_natjecaj_tehnicari.pdf