Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce- Ljekarni Osječko-baranjske županije ravnatelj Ljekarni raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos spremačice (ž/m) – 1 izvršitelja na određeno vrijeme

Radno mjesto: spremačica
Mjesto rada: Đakovo.

Uvjeti:
1. Razina obrazovanja: osnovna škola

Uz prijavu na natječaj prilaže se:
1. životopis
2. zamolba
3. preslika svjedodžbe
4. elektronički zapis o radnom stažu
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17.), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski -branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposlavanju/403(https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposlavanje /prednost-pri-zaposljavanju/403)
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja te s ostalom traženom dokumentacijom podnose se na adresu Ljekarne srce, Osijek, Lorenza Jägera 24, s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto spremačica u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Ustanova zadržava pravo poništenja natječaja.

Ljekarne srce