Na temelju članka 28. Statuta Ljekarni srce, te provedenog Javnog natječaja za prijam u radni odnos četiri farmaceutska tehničara -pripravnika, ravnatelj Ljekarni srce donosi

ODLUKU O PRIJAMU U RADNI ODNOS
dva farmaceutska tehničara -pripravnik

Na temelju provedenog javnog natječaja u radni odnos na određeno vrijeme na poslovima farmaceutskog tehničara – pripravnika primaju se:

1. Vildana Molnar i
2. Josipa Trčak

Ostali kandidati nisu zadovoljili na usmenom testiranju.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj Ljekarni srce

Zlatko Pandžić, dipl.oec.