Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije, te provedenog javnog natječaja za prijam u radni odnos četiri magistra farmacije na neodređeno vrijeme, ravnatelj Ljekarni dana 6. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU
o prijamu u radni odnos na neodređeno vrijeme

I.

U radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto magistar farmacije primaju se:

1. Stjepan Odak, mag. pharm.
2. Ana Španić, mag. pharm.
3. Ivona Jukić,  mag. pharm.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

RAVNATELJ LJEKARNI
Anto Barukčić, dipl. iur.