Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije, te provedenog javnog natječaja za prijam u radni odnos tri farmaceutska tehničara na određeno vrijeme, ravnatelj Ljekarni dana 19. srpnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme četiri farmaceutska tehničara

I.

U radni odnos na određeno vrijeme temeljem provedenog javnog natječaja primaju se:

1. Aneta Minkoš,
2. Katarina Kneif,
3. Eleonora Palić i
4. Mirta Špoljarinac.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJ LJEKARNI
Anto Barukčić, dipl. iur.