Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce te provedenog Javnog natječaja za prijam u radni odnos tri farmaceutska tehničara na određeno vrijeme – mjera pripravništvo ravnatelj Ljekarni srce donosi ODLUKU O PRIJEMU U RADNI ODNOS tri farmaceutska tehničara na određeno vrijeme – mjera pripravništvo.

1. Martina Tomas
2. Luka Berkov
3. Antoaneta Bajić

primaju se u radni odnos ne određeno vrijeme na radno mjesto farmaceutski tehničar – pripravnik na temelju provedenog javnog natječaja.

ODLUKU O PRIJEMU U RADNI ODNOS – PRIPRAVNIŠTVO