Na temelju članka 28. Statuta Ljekarni srce, te provedenog Javnog natječaja za prijam u radni odnos dva farmaceutska tehničara -pripravnika, ravnatelj Ljekarni srce donosi

ODLUKU O PRIJMU U RADNI ODNOS
jednog farmaceutskog tehničara -pripravnika

Na temelju provedenog javnog natječaja u radni odnos na određeno vrijeme na poslovima farmaceutskog tehničara – pripravnika prima se:

1. Tomislav Mršo

Ostali kandidati nisu zadovoljili na usmenom testiranju.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnatelj Ljekarni srce

Zlatko Pandžić, dipl.oec.