Poštovani,

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto knjigovođa osnovnih sredstava (na neodređeno vrijeme) da pristupe pismenom testiranju koje će se održati u Centralnoj ljekarni Osijek prema sljedećem rasporedu:

• Kandidati čija prezimena počinju sa slovima A do zaključno L u utorak 26. svibnja 2020. godine s početkom u 9 sati,
• Kandidati čija prezimena od slova Lj do slova Ž u utorak 26. svibnja 2020. godine u s početkom u 10 sati

Testiranje će obuhvaćati gradivo koje se odnosi na opis radnog mjesta knjigovođe osnovnih sredstava:

1. vodi pomoćnu knjigu osnovnih sredstava, analitički po ljekarničkim podružnicama i organizacijskim jedinicama u okviru amortizacijskih grupa,
2. svrstava novonabavljena osnovna sredstva u amortizacijske grupe sukladno Pravilniku o amortizaciji i internom aktu, svrstava novonabavljena osnovna sredstva u ljekarničke podružnice za koje su nabavljena,
3. na osnovu vjerodostojnih dokumenata odnosno na osnovu Elaborata o izvršenom godišnjem popisu usvojenog od strane organa upravljanja, vrši prebacivanja osnovnih sredstava prema stvarnoj lokaciji ( ukoliko je došlo do prijenosa osnovnog sredstva sa jedne lokacije na drugu)
4. usklađuje stanja sa glavnom knjigom, kvartalno, izrađuje mjesečne obračune amortizacije, knjiži ih i prenosi u glavnu knjigu,
5. priprema popisne liste osnovnih sredstava za popisne komisije u svrhu obavljanja povremenog ili godišnjeg popisa,
6. usklađuje stanja sa inventurnim stanjem, knjiži viškove i manjkove na osnovu Elaborata o izvršenom godišnjem popisu, usvojenog od strane organa upravljanja,
7. knjiži rashode i otpise osnovnih sredstava na temelju vjerodostojne dokumentacije,
8. sudjeluje u pripremnim radnjama za izradu periodičnih obračuna i završnog računa,
9. sastavlja izvješća po nalogu voditelja Odjela za računovodstveno – financijske poslove i voditelja Odsjeka za računovodstvo iz područja evidencije osnovnih sredstava,
10. vodi materijalno knjigovodstvo svih potrošnih materijala, sitnog inventara, autoguma, ambalaže i sl., komadno i vrijednosno na temelju ovjerenih računa dobavljača, a sitni inventar prema mjestu troška ili zaduženja,
11. vrši usklađenja materijalnih evidencija sa glavnom knjigom,
12. sastavlja izvješća iz područja materijalne evidencije prema potrebi i na zahtjev voditelja Odjela ili Odsjeka,
13. u svom djelokrugu rada odlaže i priprema za čuvanje arhivsku građu iz područja računovodstva i financija sve do trenutka prijenosa u centralni arhiv Ustanove, te izlučuje istu

Na testiranje je potrebno ponijeti:
• osobnu iskaznicu
• kemijsku olovku
• zaštitnu masku za lice

Povjerenstvo za provođenje natječaja
Ljekarne srce