Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce- Ljekarni Osječko-baranjske županije ravnatelj Ljekarni raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos magistar farmacije (ž/m) – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Radno mjesto: magistar farmacije
Mjesto rada: Osijek, Đakovo.
-za magistra farmacije za mjesto rada u Đakovu osiguran je stan.

Uvjeti:
1. Stručna sprema: magistar farmacije
2. položen stručni ispit
3. odobrenje za samostalan rad – važeća licenca.

Uz prijavu na natječaj prilaže se:
1. životopis
2. zamolba
3. preslika diplome
4. elektronički zapis o radnom stažu
5. preslika odobrenja za samostalan rad.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Ljekarne srce, Osijek, Lorenza Jägera 24, s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto magistar farmacije« u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova (čl.13.st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova,N.N br 82/08).

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja i koji su podnijeli urednu prijavu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provest će se razgovori, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonskim putem.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17.), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski -branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposlavanju/403(https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposlavanje /prednost-pri-zaposljavanju/403)

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

U svrhu zaštite osobnih podataka dostavljenu dokumentaciju u sklopu prijave na natječaj čuvat ćemo do okončanja natječaja. Nakon tog primljenu dokumentaciju neizabranih kandidata ćemo uništiti na siguran način.

Ljekarne zadržavaju pravo poništiti natječaj.
Ljekarne srce