Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije te provedenog javnog natječaja za prijam u radni odnos dva magistra farmacije na neodređeno vrijeme, ravnatelj Ljekarni dana 21. svibnja 2020. godine donosi

I.

U radni odnos na neodređeno vrijeme temeljem provedenog javnog natječaja prima se:

1. Valentina Hil, mag. pharm iz Starih Mikanovaca.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Osijek, 21. svibnja 2020. godine

RAVNATELJ LJEKARNI
Anto Barukčić, dipl. iur.